Przejdź do treści

AgroEnergia – założenia programu

  1. Cel programu

   Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

  • Budżet

  Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 200 000 tys. zł 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł 2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł

  • Okres wdrażania

  Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., 2) środki wydatkowane będą do 2025 r.

  • Terminy i sposób składania wniosków

  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

  • Koszty kwalifikowane
   • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 31.12.2025 r.,
   • Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”
  • Formy i warunki udzielania dofinansowania
   • Formy dofinansowania
    • Dotacja
    • Pożyczka.
   • Intensywność dofinansowania
    • Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
    • Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.
  • Warunki dofinansowania
   • Dofinansowanie w formie pożyczki:
    • kwota pożyczki: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł,
    • oprocentowanie pożyczki:
     • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,
     • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6),
     • odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
     • okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
     • okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
     • pożyczka nie podlega umorzeniu.
  •   Beneficjenci

  Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.